GÓC BÁO CHÍ Tin đăng ngày: 28/3/2018 - Xem: 334
 
Quyết định Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi
 

UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  278  /QĐ-SDL

 Nghệ An, ngày  22 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi

“Ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ 2;  Video clip - Nghệ An trong tôi; Sáng tác câu khẩu hiệu (slogan) du lịch Nghệ An năm 2018”

 

GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH

Căn cứ Quyết định số: 01/2017/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Kế hoạch số:  231 KHLN/SDL-TĐ-HNB ngày 14 tháng 03 năm 2018 của Sở Du lịch, Tỉnh đoàn Nghệ An, Hội nhà Báo Nghệ An về việc tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ 2;  Video clip - Nghệ An trong tôi; Sáng tác câu khẩu hiệu( slogan) du lịch Nghệ An năm 2018”

Sau khi thống nhất với các đơn vị liên quan;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý lữ hành và Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ 2;  Video clip - Nghệ An trong tôi; Sáng tác câu khẩu hiệu( slogan) du lịch Nghệ An năm 2018”  gồm các ông/bà:

 

1. Ông Dương Hoàng Vũ - Phó giám đốc Sở Du lịch

- Trưởng ban.

2. Mời Bà Nguyễn Thị Thơm  - Phó Bí thư Tỉnh đoàn

- Đồng Trưởng ban.

3. Mời Ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội Nhà báo

4. Mời Ông Trần Minh Ngọc - Phó GĐ Đài PTTH Nghệ An

5. Mời Ông Trần Văn Hùng - Phó TBT Báo Nghệ An

- Đồng Trưởng ban

- Phó ban

- Phó Ban

6. Ông Trương Hải Linh - Giám đốc TTTTXTDL

7. Mời bà Nguyễn Thị Phương Thúy - Trưởng phòng Văn nghệ - Giải trí - Đài PTTH Nghệ An

- Phó ban.

- Ban viên

8. Ông Trần Đình Hà - Trưởng phòng QLLH Sở Du lịch

- Ban viên.

9. Ông Đặng Đình Quang -Trưởng Ban TG Tỉnh đoàn

- Ban viên.

10. Bà Ngô Thị Trà Giang - TP. TTQB  - TTTTXTDL      

- Ban viên.

11. Bà Đậu Thị Huê - TP. HCQT - TTTTXTDL

- Ban viên.

12. Ông Vương Văn Bằng - PT Phòng TTXTDL

- Ban viên.

         

          Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ:

          Xây dựng chương trình, kế hoạch, thể lệ và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ 2;  Video clip “Nghệ An trong tôi”; Sáng tác câu khẩu hiệu (slogan) du lịch Nghệ An năm 2018đạt hiệu quả cao.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Sở Du lịch và tự giải thể sau khi kết thúc cuộc thi.

          Điều 4. Chánh văn phòng, Trưởng các phòng Sở Du lịch, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch, các tổ chức, cá nhân có liên quan và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

  Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu VT. QLLH.

 

 GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 Nguyễn Mạnh Cường

 

 
Góc báo chí khác:
Gần 100 tác phẩm dự thi ảnh đẹp, video, slogan du lịch chủ đề “Nghệ An trong tôi”2018 (12/7/2018)
Ý nghĩa LOGO Du lịch Nghệ An (22/5/2018)
Nghệ An phát động Cuộc thi ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ 2, Video clip (6/4/2018)
Quyết định Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi (28/3/2018)
Nhiệm vụ quảng bá, xúc tiến thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại ngành Du lịch (14/5/2015)
Những điểm đến nổi bật nhất của xứ Nghệ (14/5/2015)
Thể lệ Cuộc thi
 • Hướng dẫn tham gia cuộc thi Ảnh đẹp, Video Clip, Slogan Du l
 • Thể lệ cuộc thi ảnh đẹp du lịch Nghệ An lần thứ II
 • Thể lệ cuộc thi video clip “Nghệ An trong tôi”
 • Thể lệ Cuộc Thi sáng tác Slogan (khẩu hiệu) du lịch Nghệ An
 • SỞ DU LỊCH NGHỆ AN
  TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH NGHỆ AN
  Số 06, Đường Đào Tấn, Thành phố Vinh, Nghệ An
  Điện thoại: 0238. 3598377- 0238. 3598488
  Email: ngheantrongtoi1@gmail.com
  Website: http://ngheantrongtoi.vn

  Thiết kế website bởi TVC Media